2023-09-29

SGOnline

Bersinar & Informatif

pdip

2 min read

Oleh Jeremy Huang Wijaya 当我们要爬山时,我们必须站在一块又大又坚固的岩石上,这样我们才能被抬起来到达山顶 Dāng wǒmen yào páshān shí, wǒmen bìxū zhàn zài yīkuài yòu dà yòu jiāngù de...