2022-07-02

SGOnline

Bersinar & Informatif

Opini

2 min read

学习历史,了解历史,不要忘记历史,从过去的历史带你的生活,带你的生活走向未来. Xuéxí lìshǐ, liǎojiě lìshǐ, bùyào wàngjì lìshǐ, cóng guòqù de lìshǐ dài nǐ de shēnghuó, dài nǐ de shēnghuó...